Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Čo by ste mali vedieť?

Ako sme už v úvode článku Rozvod manželstva – ako to funguje v praxi poznamenali, s rozvodom manželstva úzko súvisí aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, keďže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode.

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

BSM zaniká zánikom manželstva, a to ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu o rozvode. BSM je následne po jeho zániku potrebné vyporiadať. Zákon upravuje 3 spôsoby vyporiadania BSM, a to dohodou, súdnym rozhodnutím alebo uplynutím času. Vyporiadať BSM dohodou alebo súdnym rozhodnutím je možné iba v lehote 3 rokov od zániku BSM. Aby bola lehota 3 rokov zachovaná, musí byť v tejto lehote dohoda o vyporiadaní BSM uzatvorená alebo musí byť v tejto lehote podaný návrh na súd na vyporiadanie BSM.

Predmetom vyporiadania BSM sú iba veci, ktoré do BSM patrili pri jeho zániku a ktoré v tom čase existovali, pričom sa prihliada k stavu týchto vecí (vek, miera opotrebenia…) ku dňu zániku BSM. Pri stanovovaní ceny vecí patriacich do BSM na účely vyporiadania sa vychádza z ceny vecí v čase uzavierania dohody o vyporiadaní BSM alebo rozhodovania súdu o vyporiadaní BSM. V prípade, že po zániku BSM vec patriacu do BSM jeden z manželov zhodnotil zo svojho majetku, súd na túto skutočnosť prihliadne pri vyporiadaní BSM. V prípade, že do okamihu zániku BSM jeden z manželov previedol vec patriacu do BSM na inú osobu, môže sa druhý manžel domáhať na súde neplatnosti takéhoto právneho úkonu. V opačnom prípade táto vec nemôže byť predmetom vyporiadania BSM, keďže v čase jeho zániku už do BSM nepatrila.

Pri vyporiadaní BSM sa primerane podľa zásad na vyporiadanie BSM vyporiadajú aj spoločné majetkové práva a povinnosti, ktoré nie sú predmetom BSM, ale ktoré vznikli manželom v súvislosti s ich BSM počas jeho trvania, najmä spoločné pohľadávky a dlhy. Jedná sa o tzv. vyporiadanie BSM v širšom zmysle. Vyporiadanie spoločných majetkových práv a povinností však nie je účinné voči tretím osobám a ak si napríklad manželia zobrali spoločný úver v banke, banka bude splatenie dlhu v celej výške požadovať od oboch manželov, ktorí vystupujú v úverovej zmluve. Vyporiadanie spoločných majetkových práv a povinností je však záväzné pre rozvedených manželov medzi sebou, a preto sa v prípade porušenia záväzku vyplývajúceho z takéhoto vyporiadania jedným z manželov môže druhý manžel domáhať jeho splnenia na súde. V prípade, že sa rozvedení manželia o spoločných majetkových právach a povinnostiach nedohodnú alebo v prípade, že vyporiadanie spoločných majetkových práv a povinností nenavrhnú v rámci konania o vyporiadanie BSM, spoločné majetkové práva a povinnosti sa vyporiadajú primerane uplynutím času ako BSM. V rámci vyporiadania BSM je možné vyporiadať aj také majetkové práva a povinnosti rozvedených manželov, ktoré nevznikli v súvislosti s ich BSM, ale na ich vyporiadaní v rámci BSM majú záujem obaja rozvedení manželia.

Pri vyporiadaní BSM sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

V prípade, ak vec patriaca do BSM bola nadobudnutá z peňazí iba jedného z manželov, ktoré nadobudol ešte pred vznikom BSM, je na túto skutočnosť potrebné prihliadnuť pri vyporiadaní BSM. Rovnako treba prihliadať aj na to, ak si jeden z manželov vzal počas trvania BSM úver alebo pôžičku a takto získané peniaze následne použil na kúpu veci. Táto vec totiž bude patriť do BSM manželov, ale z dlhu bude zaviazaný iba jeden z manželov. Nesplatený dlh sa preto nebude vyporiadavať v rámci vyporiadania BSM, keďže sa nejedná spoločnú majetkovú povinnosť (pokiaľ sa manželia nedohodnú inak), a po zániku BSM ho bude musieť splniť výlučne manžel, ktorému tento dlh vznikol.

Pri vyporiadaní BSM je tiež potrebné prihliadať na to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na oddelený majetok druhého manžela – napr. na zhodnotenie nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov.

Vyporiadanie BSM dohodou

Dohodou je možné BSM vyporiadať až po zániku manželstva. Právna úprava s výnimkou dohody o vyporiadaní BSM, ktorej predmetom je nehnuteľnosť, nestanovuje, v akej forme má byť dohoda uzatvorená. Dohoda môže byť realizovaná písomne, ústne alebo mlčky. Odporúčame však uzavrieť dohodu písomne, aby sa predišlo prípadným sporom v budúcnosti. Aby bola dohoda platná a zaväzovala rozvedených manželov, musia byť splnené všeobecné náležitosti právnych úkonov: musí byť uzavretá slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, predmetom dohody nemôže byť nemožné plnenie, nemôže svojím obsahom alebo účelom odporovať zákonu alebo ho obchádzať alebo sa priečiť dobrým mravom. V prípade, že by bola dohoda uzatvorená v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, má účastník dohody právo od nej odstúpiť. Dovolať sa neplatnosti dohody môže aj účastník, ktorý ju uzavrel v omyle o jej podstatných náležitostiach (kým sa neplatnosti nedovolá, je v tomto prípade dohoda platná).

Dohoda o vyporiadaní BSM, ktorá sa týka nehnuteľností, musí mať zo zákona písomnú formu a nadobúda účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností. V prípade, že by takáto dohoda písomnú formu nemala, je absolútne neplatná pre rozpor so zákonom. Aby bola dohoda spôsobilá na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, podpisy bývalých manželov na dohode o vyporiadaní BSM musia byť notársky overené.

Všeobecné zásady, podľa ktorých sa má pri vyporiadaní BSM postupovať, sa použijú aj v prípade vyporiadania BSM dohodou. Strany sa však od nich môžu odchýliť, ak k tomu smeruje vôľa oboch účastníkov dohody. V rozpore so zákonom nie je ani taká dohoda o vyporiadaní BSM, podľa ktorej všetky veci patriace do BSM pripadnú iba jednému z manželov bez povinnosti vyplatiť druhému manželovi vyrovnávajúci podiel.

V dohode o vyporiadaní BSM je potrebné presne špecifikovať jednotlivé veci, ktoré sú predmetom vyporiadania BSM, a ich cenu. Cena vecí sa určuje ku dňu, kedy sa BSM vyporiadava (nie podľa ich nadobúdacej ceny). V dohode je potrebné ďalej presne určiť, ktorý z manželov nadobúda aké veci do svojho výlučného vlastníctva a určiť veci, ktoré budú v podielovom spoluvlastníctve rozvedených manželov spolu s určením veľkosti ich spoluvlastníckych podielov na veci. Rozvedení manželia sa môžu tiež dohodnúť, že jeden z manželov nadobudne do výlučného vlastníctva veci väčšej hodnoty a druhý manžel mu vyplatí finančnú sumu na vyrovnanie podielov.

V rámci vyporiadania BSM dohodou si rozvedení manželia môžu vyporiadať aj spoločné majetkové práva a povinnosti, ktoré súvisia s BSM a vznikli počas jeho trvania.

Nie je vylúčené, aby si rozvedení manželia dohodou o vyporiadaní BSM vyporiadali iba časť svojho BSM. Ohľadom nevyporiadanej časti môžu podať návrh na vyporiadanie BSM na súd, alebo sa táto časť vyporiada uplynutím času zo zákona.

Rozvedení manželia si tiež v dohode o vyporiadaní BSM môžu dohodnúť pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z dohody zmluvnú pokutu (napr. zabezpečenie povinnosti vyplatiť vyrovnávajúci podiel druhému manželovi).

O vyporiadaní BSM dohodou sú si manželia povinní vydať na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak jeden z manželov odmietne vydať písomné potvrdenie o vyporiadaní, druhý manžel sa môže na súde domáhať nahradenia prehlásenia jeho vôle vydať potvrdenie o vyporiadaní BSM.

Vyporiadanie BSM rozhodnutím súdu

V prípade, že sa rozvedení manželia o vyporiadaní BSM nedohodnú, môže sa v lehote do troch rokov od rozvodu manželstva každý z nich obrátiť s návrhom na jeho vyporiadanie na súd. Súdny poplatok za podaný návrh na vyporiadanie BSM je 66,- eur. V návrhu na vyporiadanie BSM je potrebné označiť súd, ktorému je návrh určený, ďalej účastníkov konania – navrhovateľa a odporcu (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, údaj o štátnom občianstve, prípadne označenie právnych zástupcov účastníkov), ďalej je potrebné opísať všetky rozhodné skutočnosti (presne špecifikovať veci, ktoré patrili do BSM pri jeho zániku, kedy manželia veci nadobudli, určiť hodnotu vecí ku dňu podania návrhu), ďalej je potrebné označiť dôkazy, o ktoré sa navrhovateľ opiera (výsluchy účastníkov, svedkov, doklady preukazujúce vlastníctvo vecí – listy vlastníctva, pokladničné bloky…), ďalej je potrebné uviesť, čoho sa navrhovateľ domáha – aké veci majú byť prikázaného do výlučného vlastníctva navrhovateľa a odporcu, aké veci majú byť prikázané do podielového spoluvlastníctva navrhovateľa a odporcu  spolu s vymedzením veľkosti ich spoluvlastníckych podielov na veci, akú čiastku má zaplatiť ako vyrovnávajúci podiel jeden z účastníkov konania druhému účastníkovi. Nakoniec je potrebné návrh datovať a vlastnoručne podpísať. Príslušným na podanie návrhu na vyporiadanie BSM je súd, ktorý rozhodoval o rozvode manželstva.

Po podaní návrhu na vyporiadanie BSM na súd súd zašle návrh navrhovateľa spolu s výzvou na vyjadrenie odporcovi a nariadi pojednávanie, na ktoré predvolá účastníkov konania.

Navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu na vyporiadanie BSM z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní. Jednať sa bude najmä o situáciu, keď navrhovateľ bude chcieť vziať návrh na začatie konania späť po uplynutí trojročnej lehoty od zániku BSM, v ktorej je možné vyporiadať BSM dohodu alebo rozhodnutím súdu. Späťvzatie žaloby by znamenalo zásah do oprávnených záujmov druhé manžela, keďže vyporiadania BSM súdom by sa už nemohol úspešne domáhať. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu na vyporiadanie BSM však nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Účastníci môžu konanie o vyporiadaní BSM ukončiť aj zmierom, a to aj po uplynutí troch rokov od zániku BSM. Zmier podlieha schváleniu súdom. Súd zmier neschváli, ak je v rozpore s právnymi predpismi. V takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní.

Pri vyporiadaní BSM súd vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je v konaní oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej súd prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia súd vezme tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Súd sa nemôže pri vyporiadaní BSM od týchto zásad odchýliť.

V konaní musí súd predovšetkým na základe vykonaných dôkazov ustáliť, ktoré veci označené účastníkmi konania patria do BSM a ktoré do BSM nepatria. Súd je viazaný návrhmi účastníkov čo do predmetu BSM, ktorý sa má vyporiadať, a pri vyporiadaní BSM vyporiada iba veci, ktoré sú na základe jeho posúdenia predmetom BSM a ktorých vyporiadanie navrhli účastníci konania. V rámci vyporiadania BSM súd môže na návrh účastníkov konania vyporiadať aj ich spoločné majetkové práva a povinnosti, ktoré im vznikli v súvislosti s BSM počas jeho trvania. Súd nie je viazaný návrhmi účastníkov konania čo do ceny vecí a spôsobu ich vyporiadania (ktorému z manželov veci prikáže), ani čo sa týka výšky vyrovnávajúceho podielu, ktorý má jeden z účastníkov vyplatiť na vyrovnanie podielu druhému účastníkovi.

Súd rozhodne o vyporiadaní BSM rozsudkom alebo uznesením v prípade, že schvaľuje zmier účastníkov konania. Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa platí súdny poplatok. Poplatníkmi tohto súdneho poplatku sú obaja rozvedení manželia. Základom pre výpočet súdneho poplatku je cena všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa v konaní vyporiadavajú. V prípade, že sa konanie skončí rozsudkom, je výška súdneho poplatku 1 % z takto stanovenej ceny, a v prípade, že sa konanie skončí zmierom, je výška súdneho poplatku 3 % z takto stanovenej ceny.

Vyporiadanie BSM uplynutím času

V prípade, že sa manželia do troch rokov od zániku BSM nedohodli na jeho vyporiadaní alebo nebol podaný návrh na jeho vyporiadanie na súd, alebo v prípade, že týmito spôsobmi bola vyporiadaná iba časť vecí patriacich do BSM, vyporiada sa BSM alebo zostávajúca časť BSM uplynutím času. Hnuteľné veci budú po uplynutí troch rokov patriť tomu manželovi, ktorý ich pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. Ostatné hnuteľné a nehnuteľné veci budú po uplynutí troch rokov v podielovom spoluvlastníctve rozvedených manželov, pričom podiely oboch budú rovnaké. Takto sa bude postupovať aj pri ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné, a primerane aj pri vyporiadaní spoločných majetkových povinností, ktoré vznikli rozvedeným manželom v súvislosti s BSM počas jeho trvania (podiely oboch manželov budú rovnaké).

Súčasná česká právna úprava majetkového spoločenstva manželov („společné jmění manželů“) a jeho vyporiadanie

Česká právna úprava sa líši od slovenskej právnej úpravy vymedzením toho, čo tvorí predmet majetkového spoločenstva manželov, a určité odlišnosti sú aj pri vyporiadaní majetkového spoločenstva manželov.

Majetkové spoločenstvo manželov v Českej republike tvorí majetok nadobudnutý niektorým z manželov alebo nimi oboma spoločne za trvania manželstva, s výnimkou majetku získaného dedičstvom alebo darom, majetku nadobudnutého jedným z manželov za majetok patriaci do výlučného vlastníctva tohoto manžela, a tiež aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe iba jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jedného z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva a ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Majetkové spoločenstvo manželov ďalej tvoria záväzky, ktoré niektorému z manželov alebo obom manželom spoločne vznikli za trvania manželstva, s výnimkou záväzkov týkajúcich sa majetku, ktorý patrí výlučne jednému z nich, a záväzkov, ktorých rozsah presahuje mieru primeranú majetkovým pomerom manželov, ktoré prevzal jeden z nich bez súhlasu druhého.

Majetkové spoločenstvo manželov zaniká zánikom manželstva. Po jeho zániku sa vykoná jeho vyporiadanie, a to podľa rovnakých zásad ako na Slovensku, pričom navyše je upravený spôsob vyporiadania záväzkov a to tak, že záväzky oboch manželov vzniknuté za trvania manželstva sú povinní manželia splniť rovnakým dielom.

Spôsoby vyporiadania majetkového spoločenstva manželov sú dohodou, rozhodnutím súdu alebo uplynutím času. Dohoda o vyporiadaní majetkového spoločenstva manželov musí mať vždy písomnú formu a môže byť uzatvorená aj pred zánikom majetkového spoločenstva manželov (pri nespornom rozvode manželia musia predložiť súdu písomnú dohodu s notársky overenými podpismi upravujúcu ich majetkové vyporiadanie). Pri vyporiadaní majetkového spoločenstva manželov uplynutím času je navyše oproti slovenskej úprave upravený spôsob vyporiadania pohľadávok a záväzkov, a to tak, že podiely oboch manželov na pohľadávkach a záväzkoch sú rovnaké.

V závere vás ešte oboznámime s vybranými problémami pri vyporiadaní BSM z praxe:

 1. Majetok z dedičstva alebo dar môžu nadobudnúť manželia len do podielového spoluvlastníctva (nikdy nie do BSM). Ak podiely v dohode nie sú určené, má sa za to, že podiely sú rovnaké, čiže ½ : ½. To isté platí, ak manžel daruje manželke nehnuteľnosť, ktorú má vo výlučnom vlastníctve, môže ju darovať len do podielového spoluvlastníctva a nie do BSM. Je potrebné ešte vedieť, že inak sa zrušuje a vyporiadava majetok v podielovom spoluvlastníctve a iná úprava je pri vyporiadaní majetku v BSM.

 2. Z finančných prostriedkov, ktoré patria obom manželom (to sú prostriedky, ktoré hoci len jeden manžel nadobudol počas manželstva) nie je možné kúpiť vec (či už hnuteľnú alebo nehnuteľnú) len do výlučného vlastníctva jedného manžela. Takto nadobudnutá vec bude vždy patriť do BSM.

 3. Diela autora (obrazy, sochy a hudba a pod.) sú vo výlučnom vlastníctve autora diela, aj keď žije v manželskom zväzku. Inak je to ale s vyplatenou autorskou odmenou počas manželstva. Tá totiž patrí do BSM. Obdobne je to aj v prípade úžitkových vzorov a patentov.

 4. Je dôležité vedieť, že predmetom BSM je vyplatená mzda počas manželstva, vyplatené prémie a odmeny, odstupné, výhry zo stávok, veci nadobudnuté výhrou, vyplatené poistné plnenie z poistnej zmluvy, veci (hnuteľné a nehnuteľné) získané počas manželstva kúpnou zmluvou. Rovnako do BSM patrí aj vklad na zamestnaneckej zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení, pretože je tvorený z vyplateného príjmu jedného z manželov.

 5. Ak iba jeden z manželov nadobudol obchodný podiel v spoločnosti z prostriedkov z BSM, je hodnota obchodného podielu predmetom BSM.

 6. Pri zisťovaní ceny vecí (či už hnuteľných alebo nehnuteľných) je pri vyporiadaní potrebné vychádzať z trhovej ceny, ktorú majú veci v čase vyporiadania.

 7. Podľa § 150 Občianskeho zákonníka pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké (princíp parity). Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 8. Znenie § 150 Občianskeho zákonníka nevylučuje, aby súd vo výnimočných prípadoch rozhodol o nerovnosti podielov (teda odchýlil sa od rovnosti podielov) pri vyporiadaní spoločnej veci, s prihliadnutím na tú skutočnosť, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci. Môže rozhodnúť i tak, že prikáže vlastníctvo tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere, bez toho aby druhému manželovi, ktorý sa o jej nadobudnutie a uržanie nezaslúžil, priznalna vyrovnanie podielov vyplatenie určitej finančnej čiastky. Zákon explicitne neupravuje spôsob nerovného vyporiadania a disparita môže byť vyjadrená aj percentom, resp. zlomkom, ale taktiež i prikázaním veci jednému z manželov bez toho aby bol zaviazaný na finančné vyporiadanie s druhým manželom ohľadne spoločne nadobudnutej veci. Súd môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť, že určí podiely manželov k spoločnej veci (aj nerovné), bez toho, aby vec prikázal do výlučného vlastníctva druhému manželovi za finančné vyrovnanie (pôjde napr. o prípad, keď sa bývalí manželia nevedia vyplatiť).

 9. Vyporiadanie BSM je konanie, v ktorom môže súd rozhodnúť inak, ako navrhujú obaja účastníci konania, t.j. môže im prisúdiť niečo iné alebo viac, než čoho sa domáhali (napr. jeden účastník môže požadovať výplatu za všetky spoločne nadobudnuté hnuteľné veci a súd rozhodne tak, že prikáže časť hnuteľných vecí bývalej manželke, časť hnuteľných vecí bývalému manželovi, bez nároku na výplatu, resp. za finančné vyrovnanie podľa hodnoty prikázaných vecí, na ktorej sa účastníci konania zhodli).

 10. Peňažnú sumu, resp. vklad, ktorý za trvania manželstva jeden z manželov bez súhlasu druhého manžela, teda v rozpore s ust. § 145 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka, vybral a použil pre seba treba zaradiť do BSM a vyporiadať (Rozsudok NS SR 2M Cdo 5/2008).

Autori článku:

 • Mgr. Zuzana Kucejová, advokátska koncipientka
 • JUDr. Patricia Bednářová, advokátka

Dátum vypracovania článku: 10.6.2013

Použitá literatúra:

 • Edmund Horváth, Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prvé vydanie z roku 2008, vydavateľstvo IURA EDITION, spol. s r. o., ISBN 978-80-8078-220-7
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znení pozdějších předpisů
Uverejnené v Právo v praxi