Predčasné splatenie hypotekárneho úveru – zmena právnej úpravy

Dňa 10.06.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 132/2013 Z.z. (ďalej iba „novela zákona o bankách“), ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o bankách zaviedla do právneho poriadku možnosť predčasného splatenia hypotekárneho úveru alebo jeho časti bez úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru aj v prípade, že nedôjde k uplynutiu doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo k zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru.

Novela zákona o bankách sa týka iba tých klientov bánk, ktorí v  zmluve o hypoterkárnom úvere nemajú s bankou dohodutú fixáciu úrokovej sadzby hypotekárneho úveru. Pri dohodnutej dobe fixácie úrokovej sadzby ostáva možnosť predčasného splatenia hypotekárneho úveru bez poplatkov nezmenená.

Fixácia úrokovej sadzy znamená, že banka nemôže jednostranne zmeniť úrokovú sazdbu hypotekárneho úveru počas dohodnutej doby fixácie, môže tak urobiť iba ku dňu uplynutia doby fixácie. Doba fixácie môže byť stanovená rôzne (1 rok, 2 roky, 5 rokov…).

Klient banky, ktorý má v hypotekárnej zmluve dohodnutú dobu fixácie úrokovej sadzby, má právo predčasne splatiť hypotekárny úver alebo jeho časť bez úrokov, poplatkov alebo iných nákladov, ktoré by banka inak mohla požadovať v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru, iba ku dňu uplynutia doby fixácie, pričom nezáleží na dĺžke tejto doby (ak je dohodnutá dvojročná doba fixácie, klient môže predčasne splatiť hypotekárny úver bez poplatkov iba raz za 2 roky). Banka je povinná klienta o tejto možnosti poučiť.

Novinkou, ktorú zaviedla novela zákona o bankách je možnosť predčasne splatiť hypotekárny úver alebo jeho časť bez úrokov, poplatkov alebo iných nákladov aj v prípade, že nedôjde k zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru s variabilnou úrokovou sadzbou.

V prípade, že má klient s bankou dojednanú v zmluve o hypotekárnom úvere variabilnú úrokovú sadzbu, banka môže meniť úrokovú sadzbu kedykoľvek počas trvania úverového vzťahu, pričom úrokovú sadzbu vôbec zmeniť nemusí.

Klienti s variabilnou úrokovou sadzbou mali doteraz možnosť predčasne splatiť hypotekárny úver alebo jeho časť bez úrokov, poplatkov alebo iných nákladov iba v prípade, že došlo k zmene úrokovej sadzby zo strany banky. K zmene úrokovej sadzby však nemuselo prísť aj viacero rokov, a klienti tak počas tohto obdobia nemali možnosť predčasne splatiť hypotekárny úver alebo jeho časť bez poplatkov.

Podľa novej právnej úpravy majú od 10.6.2013 klienti s variabilnou úrokovou sadzbou možnosť predčasne splatiť hypotekárny úver alebo jeho časť 1-krát ročne, pričom hypotekárnej banke zákon zakazuje požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s týmto predčasným splatením hypotekárneho úveru.

Nová právna úprava sa vzťahuje aj na hypotekárne zmluvy uzatvorené pred účinnosťou novely zákona o bankách.

Autor článku:

  • Mgr. Zuzana Kucejová, advokátska koncipientka

Dátum vypracovania článku: 10.7.2013

Použitá literatúra:

  • Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z.z.
Uverejnené v Právo v praxi