Archív stránky

Aké zmeny nám priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov?!

Nový zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“ ) Nadobudol účinnosť dňom 1. júla 20013 Úplne zrušil zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z.,

Uverejnené v Právo v praxi

Predčasné splatenie hypotekárneho úveru – zmena právnej úpravy

Dňa 10.06.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 132/2013 Z.z. (ďalej iba „novela zákona o bankách“), ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona o bankách zaviedla do právneho poriadku

Uverejnené v Právo v praxi

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Čo by ste mali vedieť?

Ako sme už v úvode článku Rozvod manželstva – ako to funguje v praxi poznamenali, s rozvodom manželstva úzko súvisí aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, keďže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) patrí

Uverejnené v Právo v praxi

Rozvod manželstva – ako to funguje v praxi

Manželstvo je v našom právnom poriadku definované ako zväzok muža a ženy, ktorý spoločnosť ako jedinečný všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí.

Uverejnené v Právo v praxi

Výživné – poradíme vám

Čo by ste mali vedieť o výživnom v skratke: Vyživovacia povinnosť je upravená v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“). Vyživovacia povinnosť je základnou povinnosťou v rodinnoprávnych vzťahoch a zahŕňa povinnosť hradiť výživu a uspokojovať ďalšie hmotné a kultúrne potreby pre zákonom určené

Uverejnené v Právo v praxi