V krátkosti o zmluvnej pokute

Zmluvná pokuta je zabezpečovacím inštitútom zaväzkových právnych vzťahov. Plní funkciu preventívnu, reparačnú (je paušalizovanou náhradou škody) a sankčnú. Právna úprava inštitútu zmluvnej pokuty sa nachádza v Občianskom aj v Obchodnom zákonníku.

Zmluvná pokuta musí byť zmluvnými stranami dohodnutá vždy písomne. V zmluve musí byť dohodnutá výška zmluvnej pokuty (konkrétna suma) alebo spôsob jej určenia (napr. určité percento z dlžnej sumy za každý deň omeškania zo splnením záväzku). Musí byť tiež presne špecifikované, na porušenie akej povinnosti sa zmluvná pokuta vzťahuje (napr. splniť záväzok včas). Zmluvná pokuta môže byť dojednaná pre porušenie peňažnej aj nepeňažnej povinnosti. Osoba, ktorá má zo zmluvy povinnosť plniť, sa nazýva dlžník, oprávneným zo splnenia tejto povinnosti je veriteľ.

Celý článok ›

Uverejnené v Právo v praxi

Aké zmeny nám priniesol nový zákon o ochrane osobných údajov?!

Nový zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“ )

 • Nadobudol účinnosť dňom 1. júla 20013
 • Úplne zrušil zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z.z., zákona č. 576/2004 Z.z., zákona č. 90/2005 Z.z. a zákona č. 583/2008 Z.z.
 • Prílohou k zákonu č. 122/2013 Z.z. je právne záväzný akt Európskej únie – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24.októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003

Koho sa týka tento zákon o ochrane osobných údajov?

Celý článok ›

Uverejnené v Právo v praxi

Predčasné splatenie hypotekárneho úveru – zmena právnej úpravy

Dňa 10.06.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 132/2013 Z.z. (ďalej iba „novela zákona o bankách“), ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o bankách zaviedla do právneho poriadku možnosť predčasného splatenia hypotekárneho úveru alebo jeho časti bez úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru aj v prípade, že nedôjde k uplynutiu doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo k zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru.

Novela zákona o bankách sa týka iba tých klientov bánk, ktorí v  zmluve o hypoterkárnom úvere nemajú s bankou dohodutú fixáciu úrokovej sadzby hypotekárneho úveru. Pri dohodnutej dobe fixácie úrokovej sadzby ostáva možnosť predčasného splatenia hypotekárneho úveru bez poplatkov nezmenená.

Celý článok ›

Uverejnené v Právo v praxi

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Čo by ste mali vedieť?

Ako sme už v úvode článku Rozvod manželstva – ako to funguje v praxi poznamenali, s rozvodom manželstva úzko súvisí aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, keďže bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká právoplatným rozhodnutím súdu o rozvode.

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Celý článok ›

Uverejnené v Právo v praxi

Rozvod manželstva – ako to funguje v praxi

Manželstvo je v našom právnom poriadku definované ako zväzok muža a ženy, ktorý spoločnosť ako jedinečný všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. So vznikom manželstva je zo zákona spojený aj vznik majetkového spoločenstva manželov – bezpodielového spoluvlastníctva manželov (pokiaľ si manželia nevyhradia dohodou vo forme notárskej zápisnice vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva).

Právny poriadok upravuje spôsob vzniku manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov a rovnako aj spôsob zániku manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov a zrušenia manželstva počas života oboch manželov.

Radi Vás oboznámime s tým, aký je postup pri zrušení manželstva počas života oboch manželov (rozvod) a ako postupovať pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniklo zánikom manželstva (v ďalšom našom článku).

Celý článok ›

Uverejnené v Právo v praxi

Výživné – poradíme vám

Čo by ste mali vedieť o výživnom v skratke:

 • Vyživovacia povinnosť je upravená v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „zákon o rodine“).
 • Vyživovacia povinnosť je základnou povinnosťou v rodinnoprávnych vzťahoch a zahŕňa povinnosť hradiť výživu a uspokojovať ďalšie hmotné a kultúrne potreby pre zákonom určené subjekty rodinnoprávnych vzťahov.
 • Zákon o rodine upravuje:
  • vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom,
  • vyživovaciu povinnosť detí k rodičom,
  • vyživovaciu povinnosť medzi predkami a potomkami,
  • vyživovaciu povinnosť medzi manželmi,
  • príspevok na výživu rozvedeného manžela,
  • príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.
 • Účastníci konania o výživnom sú označovaní ako oprávnená osoba a povinná osoba.
 • Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného.
 • Výživné nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, to neplatí ak ide o výživné pre maloleté dieťa.
 • Výživné sa platí v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu.
 • Proti pohľadávkam na výživné je započítanie vzájomných pohľadávok prípustné len dohodou. Ak ide o výživné pre maloleté deti, započítanie nie je možné.
 • Právo na výživné sa nepremlčuje. Premlčujú sa iba jednotlivé splátky. Premlčacia doba je 3 roky.
 • Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery.

Celý článok ›

Uverejnené v Právo v praxi